Yönetilen Doktora Tezleri

1. Stres İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde Double Forced Sling Tekniği İle 3 Farklı Tipte Sentetik Mesh Kullanımının Klinik Sonuçları (Dr. Emrah Okulu- Ankara Haziran 2009)
2. Deneysel İnterstisyel Sistit Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Güncel Tedavi Modalitelerinin Mesane Histolojisi Üzerine Etkileri (Dr. Efe Önen- Ankara Aralık 2009)
3. Değişik Yaş ve Gruplardaki Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Korpus Kavernozum Elektromyografisi Bulgularının, Penil Renkli Doppler Ultrasonografi ve Kavernozometri Parametreleri İle Olan Korelasyonunun Araştırılması (Dr. Deniz Dehni- Ankara 2010)
4. Varikoselektomi Yapılan Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Testisin Arteriyel Kanlanmasının Karşılaştırılması ve Klinik Sonuçları (Dr. Yusuf Emre Üçgül- Ankara 2010)
5. Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Potasyum Titanil Fosfat Lazer Vaporizasyon Prostatektomi, Transüretral Vaporizasyon ve Transüretral Rezeksiyon Prostatektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması (Dr. Ulaş Taylan Orhan- Ankara 2010)
6. Peyronie’s Hastalığına Bağlı Penil Kurvatürlerde Essed-Schröeder Tipi Plikasyon ve Venöz Greftleme Tekniklerinin Karşılaştırılması (Dr. Aslı Uncugil- Ankara 2011)
7. Pelvik Otonomik Disfonksiyon: Benign Prostat Hiperplazisi ve Erektil Disfonksiyon Birlikteliğinde Yeni Bir Tanımlama (Dr. Yücel Altay- Ankara 2011)
8. Parsiyel Nefrektomide Kullanılan Farklı Bir Cerrahi Teknik Yönteminin Padua Skor Sistemi İle Karşılaştırılması (Dr. Evren Işık- Ankara Aralık 2012)
9. Erektil Disfonksiyonlu Olgularda Uygulanan Penil Revaskularizasyon Ameliyatının Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Parametrelerle Korelasyonu ( Dr. Fatih Akdemir- Ankara, 2014)